جاب آفرها

سرامیک کار
سن زیر 42 سال با توجه به شغل اما حداقل ایلتس 5
با توجه به درخواست کارفرما آزمون عملی به صورت حضوری یا آنلاین گرفته می شود