امتیاز بندی ویزای کار 489
سن(Required)
دانش زبان انگلیسی
تحصیلات
امتیازات همسر
دارایی‌های مالی(Required)
گردش مالی
تجربه کاری(Required)