سازمان پرواز

همکاران ما

تیم ما را بشناسید

دکتر حسین سرتیپی

مدیر  و وکیل دادگستری

h.sartipi@parvazmigrant.com

محبوبه سلمانیان

مدیر دپارتمان استرالیا

f.salmanian@parvazmigrant.com

اعظم جعفری

وکیل مهاجرت استرالیا

a.jafari@parvazmigrant.com

حانیه گیوری

مدیر دپارتمان عمان

h.givari@parvazmigrant.com

سمیرا سلگی

کارشناس پذیرش

s.solgi@parvazmigrant.com

دکتر الهام حبیبی

مدیر دپارتمان عمان وکشورهای عربی

e.habibi@parvazmigrant.com

مریم آرانی

کارشناس پذیرش

m.rarni@parvazmigrant.com