امتیاز بندی ویزای کار 189
سن(Required)
دانش زبان انگلیسی
Competent English: نمره IELTS ۶ (هر مهارت نباید کمتر از ۶ باشد) ، PTE حداقل ۵۰ (هر مهارت نباید کمتر از ۶۵ باشد)، OET کمتر از B (هر چهار مهارت کمتر از این میزان باشد) ، CAMBRIDGE C1 ADVANCED حداقل ۱۶۹ (هر چهار مهارت نباسد کمتر از این میزان باشد)
Proficient English: نمره IELTS ۷ (هر مهارت نباید کمتر از ۶ باشد) ، PTE حداقل ۶۵ (هر مهارت نباید کمتر از ۶۵ باشد)، OET حداقل B (هر چهار مهارت نباید کمتر از این میزان باشد) ، CAMBRIDGE C1 ADVANCED حداقل ۱۸۵ (هر چهار مهارت نباید کمتر از این میزان باشد)
Superior English: نمره IELTS ۸ (هر مهارت نباید کمتر از ۶ باشد) ، PTE حداقل ۷۹ (هر مهارت نباید کمتر از ۵۰ باشد)، OET حداقل A (هر چهار مهارت نباید کمتر از این میزان باشد) ، CAMBRIDGE C1 ADVANCED حداقل ۲۰۰ (هر چهار مهارت نباید کمتر از این میزان باشد)
*مدارک زبان انگلیسی مورد تایید برای مهاجرت به استرالیا: IELTS, TOEFL iBT, PTE, OET, CAMBRIDGE
تجربه کاری خارج از استرالیا(Required)
تجربه کار داخل در استرالیا(Required)
تحصیلات دانشگاهی و آموزشی
شاخص مطالعه در استرالیا: اگر متقاضی دارای مدرک دیپلم و یا گواهی نامه تجاری باشد که از یکی از مراکز استرالیایی دریافت شده است
این حوزه ها و تخصص ها مورد پذیرش می باشد:
Natural and physical sciences
• biological sciences
• chemical sciences
• earth sciences
• mathematical sciences
• natural and physical sciences
• other natural and physical sciences
• physics and astronomy

Information technology
• computer science
• information systems
• information technology
• other information technology

Engineering and related technologies
• aerospace engineering and technology
• civil engineering
• electrical and electronic engineering and technology
• engineering and related technologies
• geomatics engineering
• manufacturing engineering and technology
• maritime engineering and technology
• mechanical and industrial engineering and technology
• other engineering and related technologies
• process and resources engineering.
گواهینامه های تحصیلی خاص: اگر متقاضی دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا دوره تحقیقاتی در مقطع دکتری از یکی از موسسات تحصیلات تکمیلی استرالیایی باسد که به نحوی که حداقل دو سال کامل در آن دوره حضور داشته باشد
آزمون ناتی NATI: اگر متقاضی دارای مدرک ویژه برای مترجمین که از سوی سازمان ملی مترجمین استرالیایی NATI برگزار می شود باشد
تحصیل در یکی از مناطق خاص استرالیایی: اگر متقاضی حداقل یک سال در یکی از مناطق خاص استرالیا دارای مدرک دیپلم یا گواهی نامه های تخصصی باشد که در آن دوره در آن مناطقه نیز زندگی کرده باشد
اگر متقاضی یک سال حرفه ای و کاری را در استرالیا تکمیل نموده است
منظور از این قسمت آن مناطقی است که براساس اعلام دولت استرالیا از جمعیت کافی برخوردار نیست. به همین دلیل امتیازهای خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.
سابقه یکسال کار مرتب در یکی از موضوعات خاص در استرالیا
امتیازات همسر